Przetargi.pl
Remont nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych województwa podlaskiego przy użyciu betonu asfaltowego oraz remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej na rondach i zatokach - Rejon Białystok i Łomża

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6645800 , fax. 085 6513783
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 2 2
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6645800, fax. 085 6513783
  REGON: 01751157500029
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych województwa podlaskiego przy użyciu betonu asfaltowego oraz remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej na rondach i zatokach - Rejon Białystok i Łomża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych województwa podlaskiego przy użyciu betonu asfaltowego oraz remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej na rondach i zatokach - Rejon Białystok i Łomża Zakres robót obejmuje: - remont na
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. I. Potencjał techniczny. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych sterowaną automatycznie o mieszaniu cyklicznym. II. Doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako wykonawca lub podwykonawca zadania polegające na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych tj. remontu cząstkowego lub nakładek masą mineralno - asfaltową wytwarzaną i wbudowywaną na gorąco w ilości minimum 500 ton. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt I, II muszą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza 3.1. IDW. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz narzędzi i urządzeń którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (Potencjał techniczny) wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnym z treścią Formularza 3.2. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku w zakresie potencjału technicznego. W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń. 4) Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe), zgodną z treścią Formularza 3.3. IDW. Informacja musi potwierdzać spełnienie wymaganego warunku w zakresie doświadczenia. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie. II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I. 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. III. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. IV. Dokumenty, o których mowa w pkt II i III, powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt I.2). V. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. VI. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt I.1) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt I.2) albo odpowiadające im określone w pkt II i III, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; c) dokumenty wymienione w pkt I.3), I.4) mogą dotyczyć dowolnego spośród wykonawców składających wspólną ofertę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach