Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olendzkie

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sportowa 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 8332684 , fax. 085 8332685
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Sportowa 4 4
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 085 8332684, fax. 085 8332685
  REGON: 05066732000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbielski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zarządzanie drogami powiatowymi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olendzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  roboty pomiarowe 7,919 km; karczowanie krzaków 1,725 ha; roboty rozbiórkowe z wywiezieniem gruzu 36 m3; roboty ziemne 3258 m3; wykonanie przepustu fi 860 pod koroną drogi dł. 10 m; wykonanie podbudowy gr. 20 cm 640 m2; wykonanie podbudowy kruszywa łamaneg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, załącznikami oraz zaświadczeniami. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Spełniają pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. d) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. e) Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 3) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędne wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych (o łącznej wartości min. 3 mln zł w okresie jednego roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - należy dołączyć referencje, 2) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i środków transportu, jakie wykonawca zamierza użyć do realizacji zamówienia, z podaniem ich parametrów technicznych mających wpływ na wykonanie zadania (jeżeli nie jest on własnością wykonawcy należy załączyć zobowiązanie współpracy lub umowę wynajmu na okres wykonania zamówienia), 3) informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi , 4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 5) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich. C) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbielski.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach