Przetargi.pl
Remont nawierzchni bitumicznej, chodników wraz z murkiem oporowym w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu - sprawa nr 87/2022

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261483290 , fax. 261483222
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
  ul. Czwartaków 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261483290, fax. 261483222
  REGON: 340907277
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni bitumicznej, chodników wraz z murkiem oporowym w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu - sprawa nr 87/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznej, chodników wraz z murkiem oporowym w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) oraz dokumentacji projektowej w tym przedmiarze robót. Teren w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny z wyłączeniem części tego terenu, gdzie będą wykonywane roboty. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie kompleksu i na terenie robót. Zakres przedmiotu zamówienia: ISTOTNE ROBOTY BUDOWLANE: remont nawierzchni drogowych, remont chodników, remont murka oporowego, utylizacja odpadów. W zakresie wycinki drzew wydanie decyzji administracyjnej na wycinkę leży po stronie Zamawiającego. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze i inne niezbędne zabezpieczenia, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i w cenie umowy. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt), 2) zabezpieczenia terenu przed zniszczeniami, 3) realizacji robót w taki sposób aby wokół terenu wykonywania robót użytkownicy, interesanci mogli bezpiecznie i w sposób niezakłócony korzystać z terenu; 4) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 99 ustawy) o ile zaoferowane produkty równoważne będą służyły do osiągnięcia przypisanego im efektu finalnego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (na etapie składania oferty), że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 99 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej STWiORB i Przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm.) oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 r., poz. 699 z późn.zm.). W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać podwykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z robotami związanymi z naprawą dróg - wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ►Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4.000,00 zł.► Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.►Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy.►Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).► W przypadku wniesienia wadium w formie określonej powyżej, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.►Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY54 1010 1078 0105 5913 9120 2000Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).►Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4, należy przekazać wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/13wogDokument winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.► Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium.►Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy.► Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.►Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).►Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.►Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.►Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty, z których każda będzie obejmować swym zakresem remont lub / i naprawę dróg lub / i placów lub / i parkingów o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej. Każda wykazana zrealizowana robota winna stanowić co najmniej kwotę 150.000,00 zł brutto.Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej:kierownikiem robót, uprawnionym do kierowania robotami w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności drogowej, należącym do Izby Inżynierów Budownictwa \i posiadającym aktualne składki członkowskie oraz ubezpieczenie,kierownikiem robót, uprawnionym do kierowania robotami w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami w zakresie ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, należącym do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającym aktualne składki członkowskie oraz ubezpieczenie,kierownikiem robót, uprawnionym do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum w ograniczonym zakresie, należącym do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającym aktualne składki członkowskie oraz ubezpieczenie.►Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – art. 118 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego wynika: ►zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; ►sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; ►czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. ►Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. ►Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. ►Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach