Przetargi.pl
Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek na terenie Miasta Rybnika. Naprawa nawierzchni polegać będzie na rozbiórce/frezowaniu nawierzchni asfaltowej, wykonaniu wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej. W ramach zamówienia przewiduje się wymianę 2.900 m2 nawierzchni ścieralnej i wiążącej, regulację urządzeń (wraz z wymianą włazów i kratek na nowe), inwentaryzację i odtworzenie cienkowarstwowo oznakowania poziomego oraz zabudowanie tablic uchylnych z elementami odblaskowymi U-24. Wykonawca przystąpi do prowadzenia prac w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty pisemnego wskazania miejsca prowadzenia prac. Ul. Dworek zlokalizowana jest w centrum miasta i ma duże znaczenie dla jego układu komunikacyjnego. Roboty muszą być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem terminowości oraz brakiem przestoju w wykonywaniu robót. Należy przewidzieć etapizację robót, wprowadzenie jednego kierunku jazdy podczas prowadzony prac. Ul. Dworek klasyfikuje się w kategorii drogi gminnej. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbędzie się fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisaną przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. W kosztach robót należy uwzględnić koszty: • wykonania niezbędnego oznakowania poziomego i pionowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, • transportu sprzętu oraz dowozu materiałów do miejsca wykonania robót, • utylizacji oraz odwozu materiału z rozbiórki, • nadzorów branżowych, w tym ewentualne zabezpieczenie kabli Tauron, Szczegółowy zakres prac precyzują specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin płatności faktur ustala się na 30 dzień od daty ich otrzymania z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) oraz z recyklingu. 2. Elementy betonowe do zabudowania muszą posiadać minimalne parametry: nasiąkliwość – Kl. 2, odporność na zamrażanie/rozmrażanie – Kl. 3, wytrzymałość na zginanie – T, odporność na ścieranie – H. 3. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania (oprócz frezu asfaltowego), na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: 1) kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie 2) krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) 3) płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie, 4) płyty 50x50 ilości 40 sztuk / na palecie – 10 warstw po 4 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez p. kierownika magazynu RSK lub magazynierów. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulic. 4. Frez asfaltowy stanowi własność Wykonawcy i należy go prawidłowo zutylizować. 5. Zdemontowane elementy betonowe (trylinka, krawężniki itp.), które nie nadają się do ponownego wbudowania należy przewieźć na składowisko odpadów przy ul. O. Kolberga. 6. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00. 7. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów, zlokalizowanych wzdłuż remontowanych odcinków dróg, w szczególności należy utrzymać dojazd m.in. do obiektów handlowych, śmietników. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu, tj. wykonanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie na czas prowadzenia robót oraz zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji zarządcy ruchu (Wydział Dróg, Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Rybnika) i właściwemu Komendantowi Policji na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. 9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie samochodów z placu budowy i pełną współpracę w tym zakresie z Policją. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek właściwego poinformowania użytkowników drogi oraz mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy o rozpoczęciu jej remontu i konieczności parkowania samochodów poza obrębem prowadzenia prac. 10. Zamawiający będzie wymagał taśmy bitumicznej na wszelkich stykach i łączeniach pionowych nawierzchni, w tym również na styku nawierzchni ze studzienkami, z krawężnikami, etc. Wymagana grubość taśmy: 4mm. 11. Na styku nowej i istniejącej nawierzchni należy ułożyć geosiatkę. 12. Regulację żeliwnych urządzeń zabudowanych w drodze należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. Wpusty uliczne, włazy żeliwne należy wymienić na nowe. W miejsce obecnie uszkodzonych zaworów wodociągowych/odpowietrzeń, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekaże do zabudowy i regulacji nowe elementy. Dodatkowo, uszkodzone podczas robót zawory należy wymienić na nowe. 13. Należy wykonać dokumentację zdjęciową terenu przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu. 14. Po wykonaniu robót należy uzyskać oświadczenia właścicieli posesji, na których prowadzone były roboty budowlane, że teren został uporządkowany i odebrany bez zastrzeżeń (w tym oświadczenia właścicieli posesji, do których wykonywany jest zjazd lub dojście). 15. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 16. W przypadku gdy po zabudowaniu warstwy ścieralnej zaistnieje konieczność regulacji urządzenia w drodze, naprawa zaniżenia - jego regulacja ma zostać wykonana z wykorzystaniem mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. Wklęśnięta lub wystająca pokrywa powinna zostać podniesiona lub wyjęta z jezdni specjalnym podnośnikiem w celu uniknięcia rozkuwania i niszczenia dużej powierzchni jezdni. Luźne i uszkodzone elementy otworu należy usunąć, a powierzchnię nośną oczyścić sprężonym powietrzem. Na tak przygotowany otwór nałożyć pokrywę i wyrównać jej wysokość do nowego poziomu jezdni. Na koniec należy wyrównać poziom jezdni przy jednoczesnym uszczelnieniu łączenia. 17. Wykonawca zobowiązuje się do wytyczenia oraz zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej zadania, w tym do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz naniesienie na zasoby geodezyjne miasta. 18. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, - stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie, - przewożonych materiałów, - stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania, - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, w ramach zadania zostaną wykonane prace uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Ulepszony zostanie stan nawierzchni dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - czynności demontażu warstw konstrukcyjnych drogi, - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, - układanie warstw asfaltowych, - regulacja pionowa urządzeń obcych. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000 PLN (osiem tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/poręczenie. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 7. Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach