Przetargi.pl
Remont mostu nr JNI 01020465 w ciągu drogi powiatowej nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo w km 3+065 w m. Dębionka

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Podmiejska 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5453474
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Podmiejska 10 10
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5453474
  REGON: 41110357800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego nie posiadająca osob. prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu nr JNI 01020465 w ciągu drogi powiatowej nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo w km 3+065 w m. Dębionka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont mostu nr JNI 01020465 w ciągu drogi powiatowej nr 5487P Stwolno - Skrzyptowo w km 3+065 w m. Dębionka. Zakres prac obejmuje: * roboty rozbiórkowe, * naprawa powierzchniowa betonu podpór, * naprawa powierzchniowa betonu przęsła i gzymsów, * naprawa uszkodzonych słupków balustrady i gzymsu, * umocnienie skarp i stożków. Zgodnie z SST n-ry: D-01.02.03, M-12.01.02, M-13.01.03, M-13.01.10, M-13.01.11, M-20.01.05, M-20.01.09, M-20.01.10, M-29.13.02.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach