Przetargi.pl
„Remont mieszkań z ruchu ludności - Część nr 1”

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, 3 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 90 00, , fax. 76 746 90 30
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
  3 Maja 51
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 90 00, , fax. 76 746 90 30
  REGON: 20652023000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppk.polkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont mieszkań z ruchu ludności - Część nr 1”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: „Remont mieszkań z ruchu ludności - Część nr 1” jest przygotowanie niezamieszkałych nw. lokali do powtórnego zasiedlenia, tj. przywrócenie ich pełnej sprawności techniczno-użytkowej poprzez remont elementów wyposażenia i wykończenia lokalu, w tym: tynków ścian, malatury, izolacji, okładzin i wykładzin ścian i podłóg, wymianę lub naprawę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji, części instalacji elektrycznej z osprzętem, instalacji c.o. oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem: 1. Polkowice, ul. Hubala 22/44; 2. Polkowice, ul. Dąbrowskiego 26a/3 3. Polkowice, ul. Dąbrowskiego 28c/6 4. Polkowice, ul. Dąbrowskiego 28c/8 5. Polkowice, ul. Dąbrowskiego 28c/9 6. Polkowice, ul. Wojska Polskiego 4/12 Przewidywany zakres robót określa dokumentacja techniczna w postaci: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót [ST] z załączonym przedmiarem robót Zamawiającego dla każdego lokalu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ]. W przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej dotyczące prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. Podane w ST lub przedmiarze robót nazwy własne, handlowych znaków towarowych (materiałów i urządzeń) są przykładowe i stanowią poziom odniesienia w zakresie jakości i specyfiki technicznej. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych, co najmniej takich jak parametry techniczne i fizyczne materiałów wskazanych w udostępnionych dokumentach. Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie umożliwiał osiągnięcie założonych standardów technicznych [parametrów fizyko- technicznych], co najmniej takich jak wskazane w dokumentacji technicznej, a wszędzie tam gdzie w opisach występują nazwy własne materiałów można zastosować materiały inne pod warunkiem wykazania Zamawiającemu na etapie wykonawczym ich równoważności na min. 3 dni przed zamontowaniem lub użyciem. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek wykazania na etapie wykonawczym przed zamontowaniem lub użyciem, że zaproponowane produkty i urządzenia - jako równoważne, będą spełniały wymagane przez Zamawiającego parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w udostępnionej przy przetargu dokumentacji technicznej. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2016.0290 tekst jednolity). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji technicznej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena ofertowa odpowiadać powinna zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji technicznej i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie poza okolicznościami przedstawionymi w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązany jest na wykonane roboty oraz wymienianą stolarkę okienną i drzwiową udzielić gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek. Okres rękojmi za wady ustala się na równy okresowi gwarancji, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach