Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, pod nazwą „Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL”

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 000515879
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, pod nazwą „Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn:. Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, pod nazwą „Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL”   2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy (3) Części: 2.1. Część I – Zadanie I. Zakres prac obejmuje remont 5 lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy, celem ich przystosowania do pełnienia funkcji socjalnych, w następujących lokalizacjach : 1. ul. Deji 6/8 Administracja- OEB I. 2. ul. Kasprzaka 4/5 Administracja- OEB I. 3. ul. Kościuszki 8/5 Administracja- OEB I. 4. ul. K. Miarki 10/2 Administracja- OEB I. 5. ul. Żwirki i Wigury 6/7 Administracja- OEB I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1, zawierają: - Przedmiary robót (Dodatek nr 4a do SIWZ) - Dokumentacje projektowe (Dodatek nr 5a do SIWZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 6 do SIWZ) 2.2. Część 2- Zadanie II. Zakres prac obejmuje remont 6 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu gminy, celem ich przystosowania do pełnienia funkcji socjalnych - w tym remont 1 lokalu mieszkalnego, który ma na celu przystosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, w następujących lokalizacjach: 1. ul. Boczna 13b/3 Administracja- OEB II. 2. ul. Matejki 19/21 Administracja- OEB II. 3. ul. Piaskowa 6/1 Administracja- OEB II. 4. ul. Powstańców 24/1 Administracja- OEB II. 5. ul.Śląska* 3a/13 Administracja- OEB II. 6. ul. Śmiłowskiego 17/16 Administracja- OEB II. * Uchwałą nr 295/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 listopada 2016r. zmieniono nazwę ulicy z „Karola Świerczewskiego” na „Śląską” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2, zawierają: - Przedmiary robót (Dodatek nr 4b do SIWZ) - Dokumentacje projektowe (Dodatek nr 5b do SIWZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 6 do SIWZ) 2.3. Część 3- Zadanie III Zakres prac obejmuje remont 4 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu gminy, celem ich przystosowania do pełnienia funkcji socjalnych, w następujących lokalizacjach: 1. Grabowa 5B/24 Administracja- OEB III. 2. Bytkowska 31/5 Administracja- OEB IV. 3. Kościelna 17c/4 Administracja- OEB IV. 4. Sienna 1/6 Administracja- OEB IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 3, zawierają: - Przedmiary robót (Dodatek nr 4c do SIWZ) - Dokumentacje projektowe (Dodatek nr 5c do SIWZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 6 do SIWZ) 3. Prowadzący postępowanie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów - odpowiednio dla Części 1, Części 2, Części 3 ( Dodatek nr 7a, 7b, 7c do SIWZ). 5. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca –w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia, udzieli Prowadzącemu postępowanie gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 6. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca - w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia, będzie zobowiązany do przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 6.1. Prowadzący postępowanie działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 3 osoby wykonujące pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót: a) w odniesieniu do Części 1 zamówienia, niżej wymienione czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie: - robót ogólnobudowlanych (co najmniej 1 osoba) -robót elektrycznych (co najmniej 1 osoba) -robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. b) w odniesieniu do Części 2 zamówienia, niżej wymienione czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie: - robót ogólnobudowlanych (co najmniej 1 osoba) -robót elektrycznych (co najmniej 1 osoba) -robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. b) w odniesieniu do Części 3 zamówienia, niżej wymienione czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie: - robót ogólnobudowlanych (co najmniej 1 osoba) -robót elektrycznych (co najmniej 1 osoba) -robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 6.2. W trakcie realizacji zamówienia- w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia prowadzący postępowanie uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności. Prowadzący postępowanie uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.3.W trakcie realizacji zamówienia- w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia na każde wezwanie prowadzącego postępowanie w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży prowadzącemu postępowanie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a). oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie prowadzącego postępowanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b). poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c). zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d). poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności- w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w czasie realizacji zamówienia, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów) w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez prowadzącego postępowanie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności. - w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia 6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Prowadzący postępowanie- w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Prowadzącego postępowanie przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Prowadzący postępowanie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Prowadzącego postępowanie w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Prowadzący postępowanie przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Prowadzącego postępowanie i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Prowadzący postępowanie rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Prowadzącego postępowanie. W takiej sytuacji Prowadzący postępowanie wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w pkt. 2.1., 2.2., 2.3. powyżej. 8. Prowadzący postępowanie nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej- w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia. 9. Prowadzący postępowanie nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. - w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia 10. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej- w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia. 11. Prowadzący postępowanie nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp- w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2, Części nr 3 zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3 zamówienia. 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości : a). w odniesieniu do Części 1: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) b) w odniesieniu do Części 2: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) c) w odniesieniu do Części 3, 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część – wnosi wadium odpowiednio w wysokości określonej dla tych Części. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. 2016r. , poz 359 ). 4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium: a). przelew na rachunek bankowy Prowadzącego postępowanie (dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium) ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0010 0156 3541 dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert b). wadium w pozostałych formach wnosi się do kasy Prowadzącego postępowanie do kasy dyrekcji MPGKiM Sp. z o.o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. przed upływem terminu składania ofert. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 (przerwa od 8:45 do 9:30). lub złożyć wraz z ofertą, jako oddzielny dokument (dokumentu wadium nie należy spinać trwale z ofertą). 5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: „Wadium w postępowaniu nr ZP-MPGKiM/01/I/2017 – w odniesieniu do Części………” W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone 6.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądania zgłoszone przez Prowadzącego postępowanie w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Prowadzącemu postępowanie pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 7.Wadium wniesione w pieniądzu Prowadzący postępowanie przechowuje na rachunku bankowym. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo zamówień publicznych 9.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach