Przetargi.pl
Modernizacja oznakowania poziomego w Katowicach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 256 99 01 , fax. (032) 256 98 47
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  ul. Józefy Kantorówny
  40381 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 256 99 01, fax. (032) 256 98 47
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oznakowania poziomego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja oznakowania poziomego grubowarstwowego w technologii strukturalnej masą chemoutwardzalną (przejścia dla pieszych) w ilości 3800m2 na terenie miasta Katowice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 27.02.2017 r. do godz. 09:55

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach