Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Brackiej 64 w Żywcu

Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społęcznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, Zamkowa 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334751130
 • Data zamieszczenia: 2022-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społęcznego Sp. z o.o.
  Zamkowa 14
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 334751130
  REGON: 072799091
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biptbs.zywiec.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Brackiej 64 w Żywcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont lokali mieszkalnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Brackiej 64 w Żywcu.”2. Zadanie objęte zamówieniem szczegółowo opisane zostało w:a) opisie przedmiotu zamówienia zawierający projekt kanalizacji deszczowej wraz z wyliczeniem ilości robót. 3. Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:• Wykonanie kanalizacji deszczowej w tym: roboty ziemne – wykop w terenie zielonym oraz utwardzonym - 85 mb roboty rozbiórkowe – rozebranie betonowo asfaltowej powierzchni wzdłuż budynku montaż przewodów kanalizacyjnych – rury 160 PVC SN8 lite montaż studzienek kanalizacyjnych -  roboty odtworzeniowe – odtworzenie terenu zielonego, drogi z kruszywa oraz powierzchni asfaltowo-betonowej• Wymiana 18 szt. okien w tym : demontaż okien i parapetów, montaż nowych okien i parapetów, obrobienie otworów okiennych;• Wymiana 20 szt. drzwi w tym : demontaż drzwi,  montaż drzwi, obrobienie otworów drzwiowych, • Remont łazienek w 5 lokalach mieszkalnych w tym: demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wodociągowej, wymiana 5 pionów wod – kan, montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej odtworzenie płytek podłogowych i ściennych montaż urządzeń sanitarnych montaż wodomierzy klasy C4. Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset zł 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Żywieckiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Żywcu, nr rachunku 28 8137 0009 0030 4717 2000 0010 z dopiskiem „Wadium – 2/ZP/2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działające w imieniu Gminy Żywiec.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 1 świadczenie polegające na modernizacji instalacji wod – kan oraz montażu urządzeń łazienkowycho wartości 35 000,00 zł bruttob) 1 świadczenie polegające na, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości 40 000,00 zł bruttoc) 1 świadczenie polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej o wartości 25 000,00 zł brutto.3. Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;UWAGI:Uwaga 1: Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Uwaga 2: Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach