Przetargi.pl
Remont łazienek części hotelowej w budynku „A” OS – W Leśnik w Orzechowie

Nadleśnictwo Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, Słupska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 814 40 00
 • Data zamieszczenia: 2022-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ustka
  Słupska
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 59 814 40 00
  REGON: 770528271
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ustka.szczecinek.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łazienek części hotelowej w budynku „A” OS – W Leśnik w Orzechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienek części hotelowej w budynku „A” OS – W Leśnik w Orzechowie.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,2) uzupełnienie tynków,3) wykonanie izolacji ścian,4) gruntowanie powierzchni przed malowaniem, przed ułożeniem płytek,5) licowanie ścian płytkami6) ułożenie gładzi gipsowej,7) malowanie,8) obudowę ścian,9) wykonanie posadzek,10) wykonanie sufitów,11) wykonanie instalacji elektrycznych,12) dostawę i montaż wyposażenia.Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie, w związku z czym Wykonawca w szczególności:1) zapewni wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący pracy na terenie obiektu,2) zapewni zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, zabezpieczy istniejące okładziny i posadzki,3) zapewni bieżące sprzątanie terenu budowy,4) zapewni prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód i zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej,5) zapewni systematyczne sprzątanie i pozostawienie w czystości pomieszczeń, dróg transportowych, sanitariatów, itp. Wykorzystywanych w czasie prac, w stanie w jakim je zastał,6) zabezpieczy teren wykonywanych robót w przypadku przerwania prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS SA nr rachunku: 83 2030 0045 1110 0000 0092 8550, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont łazienek w budynku OS – W Leśnik w Orzechowie” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminiezwiązania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2) - 4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści wadium wnoszonego w formach określonych w ust. 3 pkt 2-4) powyżej, powinni zostać ujęci wszyscy członkowie konsorcjum albo powinno z niej jednoznacznie wynikać, że wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych członków konsorcjum, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (przy czym przez robotę budowlaną należy rozumieć roboty wykonane na podstawie jednej umowy) polegające na wykonaniu robót remontowo - budowlanych pomieszczeń wewnątrz budynku o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł każda,b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia* budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie,3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 2 ppkt 4 lit. a - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach