Przetargi.pl
Remont konserwatorski wraz z zagospodarowaniem podwórza budynku użytkowego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 5

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02 , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
  ul. Lipnicka 26 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgm.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont konserwatorski wraz z zagospodarowaniem podwórza budynku użytkowego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konserwatorskiego wraz z zagospodarowaniem podwórza, budynku użytkowego zbudowanego na przełomie XVIII i XIX wieku, położonego w Bielsku-Białej przy ul. Schodowej 5 z zachowaniem i uczytelnieniem zabytkowego charakteru obiektu. Obiekt składa się z budynku głównego i oficyny połączonej z nim pod kątem rozwartym. Dane techniczne budynku: powierzchnia budynku: powierzchnia zabudowy budynku - 370,77 m2, powierzchnia podwórka - 42,86 m2, powierzchnia użytkowa - 496,16 m2, wysokość: budynek główny od poziomu wejścia z ul. Schodowej do kalenicy - 8,92 m, oficyna od poziomu wejścia z tarasu nad ul. Zamkową do kalenicy - 13,41 m, kubatura - 3 505,00 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123504
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgm.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach