Przetargi.pl
Wykonanie prac adaptacyjnych w budynku mieszkań chronionych przy ul. Grzybowej 211 w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3933600, 3933855 , fax. 032 3933602
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3933600, 3933855, fax. 032 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac adaptacyjnych w budynku mieszkań chronionych przy ul. Grzybowej 211 w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca swym zakresem wykonanie prac adaptacyjnych związanych z dostosowaniem długości dróg ewakuacyjnych do przepisów przeciwpożarowych w budynku mieszkań chronionych przy ul. Grzybowej 211 w Tarnowskich Górach. Zakres prac remontowych obejmuje: a) wymianę istniejących drzwi do mieszkań i innych pomieszczeń na drzwi przeciwpożarowe EI 30, b) osadzenie w korytarzach i przy klatce schodowej drzwi przeciwpożarowych EI60 i EI30 w projektowanych ścianach działowych, c) wymianę we wskazanych miejscach okien PCV na okna przeciwpożarowe E60 z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, d) malowanie ścian i sufitów we wszystkich korytarzach i klatce schodowej, e) wywóz i utylizację gruzu, f) roboty towarzyszące. Uwaga! Projekt budowlany obejmuje również osadzenie klapy dymowej w klatce schodowej budynku i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, które zostały już wykonane i nie są przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej i stanowi integralną część siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htpp://bip.tarnowskiegory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach