Przetargi.pl
Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a.

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 32-602 Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 12a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8423963 , fax. 033 8422505
 • Data zamieszczenia: 2015-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich
  ul. Królowej Jadwigi 12a 12a
  32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8423963, fax. 033 8422505
  REGON: 07003438400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsipm.eduoswiecim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejska Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach tego zadania oraz sposób ich realizacji został określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót i obejmuje: 1) Ścinkę drzew wraz z karczowaniem szt. 8. 2) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 60 m2., z płyt betonowych ażurowych (do ponownego ułożenia) 17,5 m2. 3) Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 220 m2. 4) Rozebranie obrzeży, ścieków z elementów betonowych. 5) Demontaż rurociągu z betonu żwirowego Dn 200 do 300 mm - 177 m. 6) Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych 8 kpl. 7) Roboty ziemne, wykopy liniowe, umocnienie pionowych ścian wykopów palami szalunkowymi. 8) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 200 - 72 m. 9) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 250 - 82 m. 10) Kanały z rur typu PCV (SN8) łączone na wcisk Fi 315 - 40 m. 11) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Fi 1000 mm - 8 pkl. 12) Studzienki ściekowe uliczne Fi 500 mm. z osadnikiem bez syfonu - 4 kpl. 13) Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych (z rozbiórki) 17,5 m2. 14) Jezdnia wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. (kostka szata) wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i wzmocnieniem geowłukniną separująco-filtrującą 370 m2. 15) Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym m. innymi:- oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy, - nadzory specjalistyczne zarządców sieci, wynikające z uzgodnień, - inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) oraz geodezyjna powykonawcza, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, - próby szczelności kanałów rurowych, ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów materiałów nieużytecznych pochodzących z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kores rękojmii i gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsipm.eduoswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach