Przetargi.pl
Remont instalacji oświetlenia awaryjnego głównych ciągów komunikacyjnych i oświetlenia podstawowego głównej klatki schodowej w budynku zamieszkania zbiorowego Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 9

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7216012 , fax. 95 7216012
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
  ul. Teatralna 25 25
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7216012, fax. 95 7216012
  REGON: 21094929100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji oświetlenia awaryjnego głównych ciągów komunikacyjnych i oświetlenia podstawowego głównej klatki schodowej w budynku zamieszkania zbiorowego Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont instalacji oświetlenia awaryjnego głównych ciągów komunikacyjnych i oświetlenia podstawowego głównej klatki schodowej w budynku zamieszkania zbiorowego Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 9 - roboty budowlane. Opis robót: 1. Instalacja oświetlenia podstawowego głównej klatki schodowej -Instalacja istniejąca - istniejące oprawy oświetleniowe należy zdemontować, a ich zasilanie unieczynnić. - Projektowane oprawy oświetlenia podstawowego - zastosować oprawy oświetlenia zgodnie z dokumentacją techniczną - Zasilanie opraw oświetlenia podstawowego - do zasilenia opraw zaprojektowano ułożenie przewodów YDY-żo 3x1,5mm2. Przewody należy prowadzić natynkowo w korytach PVC 40x16 (holl) lub podtynkowo (klatki schodowe). Na każdej kondygnacji, z wyjątkiem piwnicy, projektuje się wykonać podtynkowe puszki połączeniowe. Do zabezpieczenia projektowanego obwodu projektuje się w tablicy TG/1, w wolnym polu obok zestawu urządzeń w polu nr10, umieścić wyłącznik nadprądowy 1P B10A. - Sterowanie opraw oświetlenia podstawowego - sterowanie oświetleniem w/w klatki schodowej odbywać się będzie z pomieszczenia portierni, gdzie umieszczony zostanie włącznik 1-no biegunowy oświetlenia. Włącznik umieścić na wysokości 1,4 m od posadzki w obudowie natynkowej. 2. Instalacja oświetlenia awaryjnego głównych ciągów komunikacyjnych - Instalacja istniejąca - istniejące oprawy oświetleniowe rozmieszczone na głównych drogach komunikacyjnych wyposażone są w inwertery. W/w oprawy należy zdemontować, a ich zasilanie unieczynnić. W pokojach mieszkalnych obiektu zamontowane są oprawy oświetlenia awaryjnego zasilane z istniejącej centralnej baterii umieszczonej w pom. rozdzielni elektrycznej. Producentem istniejących opraw i centralnej baterii jest firma Cholemaster. Z uwagi na brak możliwości rozbudowy istniejącej centralnej baterii zaprojektowano umieszczenie nowej jednostki centralnej baterii do zasilania projektowanych opraw rozmieszczonych na głównych drogach komunikacyjnych. - Należy wymienić oprawy oświetlenia awaryjnego na głównych ciągach komunikacyjnych tj. korytarzach wszystkich kondygnacji oraz na obydwu klatkach schodowych. Do zasilenia projektowanych opraw projektuje się centralną baterię umieszczoną w pomieszczeniu wentylatorni na kondygnacji parteru. Zakres ww. robót budowlanych należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie - obiekt zamieszkania zbiorowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna. a. Przedmiar robót. b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. c. Projekt budowlany-wykonawczy. Remont instalacji oświetlenia awaryjnego głównych ciągów komunikacyjnych i oświetlenia podstawowego głównej klatki schodowej budynku domu studenta Desant.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach