Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć w charakterze: doradcy zawodowego i doradcy metodycznego z uczestnikami projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro i Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Centrum Integracji Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 470 33 03, 455 33 04 , fax. 68 455 33 04
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Integracji Społecznej
  ul. Staszica 4 4
  65-175 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 470 33 03, 455 33 04, fax. 68 455 33 04
  REGON: 08001461700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis.zielonagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć w charakterze: doradcy zawodowego i doradcy metodycznego z uczestnikami projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro i Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w charakterze: 1) doradcy zawodowego 2) doradcy metodycznego z uczestnikami projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze i Stowarzyszanie Nasza Wieś Jutro dla Beneficjentów Ostatecznych projektu - młodych osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zamawiający podzielił zadanie na 2 części. Zgodnie z Art. 84 ust. 3 uPzp (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zastrzega możliwość składania ofert tylko na jedną część zmówienia. Część 1 Doradca zawodowy. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych doradcy zawodowego w projekcie Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro i Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia indywidualne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów projektu. W tygodniu prowadzący wykonuje 18 godzin zajęć indywidualnych to jest 1,5 godziny dla każdego z 12 beneficjentów. Doradca zawodowy przeprowadza 72 godziny miesięcznie x 4 miesiące w łącznym wymiarze czasu pracy 288 godzin. Wymaga się, aby zajęcia przeprowadzone zostały w okresie od 01.04.2014 roku do 31.07.2014 roku. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 8:00 do 15:00 w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Szczegółowy plan zajęć określi zamawiający. Zajęcia mają na celu: - ukształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do pełnienia ról zawodowych, - wzrost poczucia własnej wartości beneficjentów, -wyposażenie w umiejętność rozpoznawania mocnych i słabych stron, umiejętności, zainteresowań, wiedzy beneficjentów - budowanie motywacji do działania i zmiany postawy koniecznej do powrotu na rynek pracy, Metodyka i merytoryka zajęć zostanie opracowana przez prowadzącego we współpracy z doradcą metodycznym projektu w okresie od 02.01.2014 roku do 31.01.2014 roku. Zajęcia prowadzone z beneficjentami w projekcie będą stanowić formę adaptacji szwedzkiego i niemieckiego modelu aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży bezrobotnej zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zamawiający może zaprosić wykonawcę do udziału w: - konferencji i warsztatach z udziałem partnerów ze Szwecji i Niemiec, które odbędą się w Świebodzinie i w Zielonej Górze w dniach 21 - 23.10.2013 roku, których szczegółowy plan określi zamawiający; - w szkoleniu języka angielskiego dla kadry merytorycznej projektu w wymiarze 20 godzin, które odbywać się będą między 02.11.2013 roku, a 30.11.2013 roku, których szczegółowy plan określi zamawiający; - w 2 tygodniowych wyjazdowych warsztatach dla kadry merytorycznej do partnera niemieckiego i partnerów szwedzkich, które odbędą się między 20.11.2013 roku, a 20.12.2013 roku; - w szkoleniach dla kadry merytorycznej z doradcą metodycznym w okresie od 02.01.2014 roku do 31.01.2014 roku w wymiarze 36 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu raz w tygodniu w okresie od 1.04.2014 roku do 31.07.2014 roku. Spotkanie robocze zwołuje zamawiający. W okresie od 01.04.2014 roku do 31.07.2014 roku prowadzący będzie kontaktował się za pomocą e-maili z kadrą zarządzającą projektem i doradcą metodycznym we wszystkich sprawach niezbędnych w realizacji zadań. W tym okresie doradca zawodowy prowadzi dokumentacje, której wymogi określi zamawiający. Koszty szkoleń oraz warsztatów wyjazdowych ponosi zamawiający. Część 2. Doradca metodyczny Wykonawca w okresie od 21.10.2013 r do 31.03.2015 r będzie sprawował 80 godziną miesięczną opiekę metodyczną nad kadrą merytoryczna projektu, będzie brał udział w spotkaniach zespołu projektowego min. 2 razy w miesiącu, przeprowadzi 36 godzin seminarium metodycznego dla kadry merytorycznej projektu. Wykonawca w okresie od 01.02-31.07.2014. przeprowadzi obserwacje minimum 2 zajęć prowadzonych przez każdego trenera i doradcę zawodowego (12 trenerów i 2 doradców) celem pomocy kadrze merytorycznej. Wykonawca w ramach opieki metodycznej na podstawie doświadczeń niemieckich i szwedzkich do końca stycznia 2014 r. przygotuje skrypt metodyczny - instruktaż do pracy kadry merytorycznej pracującej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, broszura ma być pracą polsko - angielską wraz z przykładowymi konspektami zajęć oraz do końca grudnia 2014 roku przygotuje podręcznik metodyczny wykonany na podstawie konferencji, warsztatów i seminariów z opisem metod aktywizacji młodzieży zagrożonej wykluczaniem społecznym wraz z konspektami zajęć. Wykonawca w okresie trwania projektu zobowiązany jest do udziału w organizowanych przez zamawiającego konferencjach i seminariach związanych z projektem w Polsce i za granicą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853123200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cis.zielonagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach