Przetargi.pl
Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół, remont instalacji kanalizacyjnej w budynku LO Zespołu Szkół

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 312 034 , fax. 324 311 466
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 324 312 034, fax. 324 311 466
  REGON: 27283987800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscl.pl ; bip.zs.powiatrybnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół, remont instalacji kanalizacyjnej w budynku LO Zespołu Szkół
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół oraz w budynku LO przy ulicy 3 Maja 42 w Czerwionce-Leszczynach. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.: Budynek główny Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (a-r): a) demontaż przyborów i urządzeń w sanitariatach, b) rozbiórka istniejących podejść żeliwnych do wszystkich przyborów i urządzeń z rozbiórką okładzin ściennych z płytek, c) rozbiórka istniejących pionów żeliwnych z rozbiórką okładzin ściennych z płytek, d) rozbiórka istniejących posadzek dla potrzeb wymiany poziomów kanalizacyjnych, e) rozbiórka istniejących poziomów kanalizacyjnych żeliwnych podposadzkowych, f) rozbiórka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej i trawnika z wykonaniem wykopu dla wymiany przykanalika, g) wywóz gruzu, składowanie i utylizacja na wysypisku śmieci, h) wykonanie pionów PCV łączonych uszczelki oraz podejść PCV do wszystkich przyborów i urządzeń, i) wykonanie poziomów z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ200x5,9mm z uszczelką w kanale podposadzkowo, j) wykonanie przykanalika z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ200x5,9mm z uszczelką w wykopie, k) wykonanie odpowietrzenia pionów z wyprowadzeniem rur wywiewnych dn 160 ponad dach, l) wykonanie włączenia do istniejącej studni przelotowej, m) wykonanie włączenia do istniejącej studni kanalizacji zbiorczej, n) wykonanie prób szczelności i badań wykonanej instalacji kanalizacyjnej, o) odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów, p) wykonanie i odtworzenie podłóg i posadzek w miejscach wykonywanych poziomów, q) wykonanie i odtworzenie okładzin ściennych w wykonywanych pionów i podejść, r) ponowny montaż zdemontowanych przyborów i urządzeń w sanitariatach. Budynek LO Zespołu Szkół (s-kk): s) demontaż przyborów i urządzeń w sanitariatach, t) rozbiórka istniejących podejść żeliwnych do wszystkich przyborów i urządzeń z rozbiórką okładzin ściennych z płytek, u) rozbiórka istniejących pionów żeliwnych z rozbiórką okładzin ściennych z płytek, v) rozbiórka istniejących posadzek dla potrzeb wymiany poziomów kanalizacyjnych, w) rozbiórka istniejących poziomów kanalizacyjnych żeliwnych podposadzkowych, x) rozbiórka nawierzchni z trawnika z wykonaniem wykopu dla wymiany przykanalika i osadnika wybieralnego, y) pompowanie treści istniejącego osadnika z jego dezynfekcją, z) rozbiórka istniejącego osadnika murowanego z cegły, aa) wywóz gruzu, składowanie i utylizacja na wysypisku śmieci, bb) wykonanie pionów PCV łączonych uszczelki oraz podejść PCV do wszystkich przyborów i urządzeń, cc) wykonanie poziomów z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ160x4,7mm z uszczelką w kanale podposadzkowo, dd) wykonanie przykanalika z rur kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem Lite klasy S SDR34SN8 Φ160x4,7mm z uszczelką w wykopie , ee) zakup, dostawa i montaż wykopie prefabrykowanego osadnika wybieralnego o pojemności 10m3, pełniącego funkcję zbiornika przepływowego, ff) wykonanie włączenia do istniejącej studni kanalizacji zbiorczej, gg) wykonanie prób szczelności i badań wykonanej instalacji kanalizacyjnej, hh) odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów, ii) wykonanie i odtworzenie podłóg i posadzek w miejscach wykonywanych poziomów, jj) wykonanie i odtworzenie okładzin ściennych w wykonywanych pionów i podejść, kk) ponowny montaż zdemontowanych przyborów i urządzeń w sanitariatach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół oraz w budynku LO przy ulicy 3 Maja 42 w Czerwionce-Leszczynach, w skład której wchodzą:  Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ,  Projekt budowlano-wykonawczy - Załącznik Nr 8b do SIWZ,  Przedmiar robót – Załącznik nr 8c do SIWZ, oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać przemieszczania uczniów oraz pracowników szkoły na jej terenie. W każdym przypadku należy odpowiednio zabezpieczyć teren robót. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać szczegółowe terminy i zakres prowadzenia robót z Zamawiającym, a także uwzględnić specyfikę obiektu, aby nie zakłócać prowadzenia zajęć lekcyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwe będzie wykonywanie prac bez ograniczeń czasowych i godzinowych, włącznie z sobotami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy przedstawić (dołączyć do oferty) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez podmiot udostępniający zasoby. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 11.6 SIWZ, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia w przypadku gdy, zgodnie z informacją, o której mowa w pkt 11.6. SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta tego Wykonawcy. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie określonym w pkt 2 jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej a następnie zostanie dostarczone Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej). 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego powyżej w pkt III.4) składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej w pkt 4. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SPELNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim dotyczy go spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.1.3). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczy, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczą, składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest w oryginale. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach