Przetargi.pl
Remont i przebudowa oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Gryfinie – Etap II

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, Parkowa 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
  Parkowa 5
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 320481747
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Gryfinie – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na stworzenie zabezpieczenia bazy łóżkowej dla pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS - CoV-2, etap II zmiana funkcjonalności pomieszczeń (przebudowa układu wewnętrznego). Etap II postępowania obejmuje remont i przebudowę układu wewnętrznego drugiej kondygnacji Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Gryfinie zlokalizowanego przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie na działce nr 162/4, obręb 3 miasta Gryfino.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach