Przetargi.pl
Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 31-066 Kraków, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4306317 , fax. 12 4306212
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 55
  31-066 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4306317, fax. 12 4306212
  REGON: 29299400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrakowska.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie. 2. W wyniku przebudowy pomieszczeń wewnętrznych powstanie nowy układ funkcjonalny budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przystosowany do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowany do aktualnych norm i przepisów. 3. Budynek przy ul. Ludwisarzy 12 – niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, dach kryty dachówką ceramiczną, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o pow. całkowitej 217,35 m2, pow. użytkowej 158,71 m2 i kubaturze 895,28 m3. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania. 4. Zakres prac: - przebudowa pomieszczeń wewnętrznych, - budowa wewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych, - budowa nowych schodów wewnętrznych, - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, - przebudowa wewnętrznej instalacji wod. – kan., - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, - przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., - przebudowa instalacji teletechnicznej, - budowa wewnetrznej instalacji przyzywowej, - montaż elementów systemy p.poż., - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, - wykonanie nowych posadzek kondygnacji parteru i częściowo I piętra, - remont istniejących posadzek parkietowych na I piętrze budynku, - zapewnienie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, - wymiana drzwi garażowych na okno zewnętrzne, - budowa schodów wewnętrznych wraz z fragmentami nowych ścian nośnych fundowanych na nowych ławach fundamentowych,- wykonanie dokumentacji powykonawczej,- uzyskanie Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie zezwolenia na eksploatację dźwigu- uzyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku .5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ , którego elementami są: a) Dokumentacja projektowa - branże:- Architektura, - Konstrukcja, - Elektryczna, - Sanitarna b) Przedmiary robót. c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. d) Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 290/6740.2/2019 z dn.20.03.2019r. e) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 12000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 12 sierpnia 2019 r. godziną 09:00 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - w pieniądzu wpłacone przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 2892 0000 5302 0589 8806, w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu nieograniczonego DPS-OP.271.24.2019 – Projekt SamiDzielni! - przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert;- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych,- w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z poźn. zm.). 5.Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, pok nr 10 w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, należy dołączyć do oferty. 7.Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej i poręczeń musi spełniać n/w wymogi: a)musi być wystawione na Gminę Miejską Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków; b) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.6. Dokumenty, które wszyscy wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1)Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA: - Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofert, potwierdzających status prawny Wykonawcy np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; - Formularz oferty musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2)wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie VI ppkt 2 SIWZ; 3) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie VI ppkt 3 SIWZ.4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): a) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, b) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców ( tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca – tj. zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia ( jeżeli dotyczy) – zał. nr 6 do SIWZ 6) Dowód wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach