Przetargi.pl
Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 24 we Wrocławiu.

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: Wrocław, Św. Elżbiety
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7778400 , fax. 071 7777506
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  Św. Elżbiety 3 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7778400, fax. 071 7777506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzk.wroc.pl; www.zzk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku przy ul. Mierniczej 24 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje m. in.: 1) uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach, 2) remont dachu i strychu w budynku, 3) remont klatki schodowej, 4) przebudowę struktury przestrzennej lokali mieszkalnych związanych z budową łazienek, 5) wymianę stolarki okiennej, 6) wymianę drzwi wejściowych do budynku, 7) remont piwnic w budynku, 8) remont elewacji budynku, 9) remont i przebudowę instalacji elektrycznych, 10) remont i przebudowę w branży instalacji sanitarnych obejmujący m.in.: a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z demontażem obecnych źródeł ogrzewania, b) wymianę i wykonanie nowych pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami do przyborów sanitarnych, c) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku, d) przebudowę instalacji gazowej w budynku, e) wykonanie wymiany istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku oraz opaski odwadniającej, roboty poza obrysem budynku, f) wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych, 11) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 1 „tablicy informacyjnej" oraz 1 „tablicy pamiątkowej" - w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – należy przekazać Zamawiającemu (po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert lub złożyć wraz z ofertą) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór, odpowiednio załącznik nr 7a lub 7b do SIWZ). W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór, załącznik nr 6 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach