Przetargi.pl
Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy.

BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI "BORPA" ogłasza przetarg

 • Adres: 85-843 Bydgoszcz, ul. Bernarda Śliwińskiego 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI "BORPA"
  ul. Bernarda Śliwińskiego 12
  85-843 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 091539395
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” zlokalizowanego przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12 w Bydgoszczy. 2. Zamawiający wymaga wykonanie całego zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej w tym wykonanie następujących prac budowlanych:1) remont stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej stolarki w ramach istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz z montażem parapetów,2) wymianę wewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu tych samych parametrów, montowanej w tym samym miejscu,3) wymianę i modernizacje wentylacji mechanicznej, polegającą na wymianie istniejących urządzeń na nowe w tych samych miejscach i o tych samych parametrach,4) zamianę kolorystyki elewacji budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach