Przetargi.pl
Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412-18-00 , fax. 54 412-18-04
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Komunalna 4
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412-18-00, fax. 54 412-18-04
  REGON: 910041776
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.saniko.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski”.2. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na:a) wykonaniu robót rozbiórkowych,b) wykonaniu robót ziemnych,c) wykonaniu warstwy mieszanki stabilizowanej cementem,d) wykonanie podbudowy z KŁSM,e) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu MON,f) wykonanie ścieków muldowych,g) regulacja urządzeń obcych.3. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach stanowiących jej integralną część, m. in. składających się z następujących opracowań:a) dokumentacja techniczna,b) przedmiar,c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.4. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak również inne – według oceny Wykonawcy - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).2. Wadium, o którym mowa w pkt. 1, utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, BOŚ S.A. nr 40 1540 1069 2106 8700 2743 0005, z dopiskiem w przelewie: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski”.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).7. Jeżeli wadium wnoszone jest w poręczeniach lub gwarancjach, o których mowa w pkt. 4 lit. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.9. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 4, w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych Wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., KIO 1222/17; KIO 1224/17), z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt: IV CSK 86/17).10. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub wspólnie z podmiotem wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia zasoby wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną w wysokości min. 200 000,00 zł brutto,2) zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub budowie drogi*, w ramach których utwardzano teren, o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda z robót budowlanych, wraz z podaniem rodzaju tych robót, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,b) w zakresie potencjału kadrowego – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowalnym2, takim jak droga wewnętrzna, w rozumieniu ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Zamawiający w tym zakresie będzie wymagał od Wykonawcy informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez wyżej opisane osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.* - Pod pojęciami „budowa, przebudowa, remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach