Przetargi.pl
Remont i budowa chodnika w ul. Leśnej w Otwocku

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05400 Otwock, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 792 001 , fax. 227 794 225
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  ul. Armii Krajowej 5
  05400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 227 792 001, fax. 227 794 225
  REGON: 1326877000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i budowa chodnika w ul. Leśnej w Otwocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: a) remont chodnika w ul. Leśnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Chopina, b) budowa chodnika w ul. Leśnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kopernika, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego i stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ w ramach zadania budżetowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP3 poprzez remont i budowę brakujących chodników w ul. Geislera i ul. Leśnej”. 2) Materiały użyte do wykonywania prac muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 3) Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie wszystkich innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robót, uporządkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu. 4) W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji na terenie prowadzenia przyszłych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 3 500 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach