Przetargi.pl
Remont hydroforni w miejscowości Grądy i Trzciniec

Gmina Chodel ogłasza przetarg

 • Adres: 24-350 Chodel, ul. Partyzantów 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 73 10 , fax. 81 827 73 11
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chodel
  ul. Partyzantów 24 24
  24-350 Chodel, woj. lubelskie
  tel. 81 827 73 10, fax. 81 827 73 11
  REGON: 43101985600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodel.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont hydroforni w miejscowości Grądy i Trzciniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont hydroforni w miejscowości Grądy i Trzciniec polegający na: -wymianie starych pomp oraz rurociągów, a także zbiorników hydroforowych, w miejsce których zamontowane zostaną nowoczesne zestawy hydroforowe, składające się z równolegle połączonych pomp wirowych, sterowanych sterownikiem mikroprocesorowym. Do wymiany przewidziane są również wodomierze i chloratory, -wymianie drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe, ocieplane, pełne 1 ?-skrzydłowe, o wymiarach ok. 1,80 x 2,15 m - w budynku hydroforni w Grądach -pokryciu dachu 2-ma warstwami papy (117,83 m2), wymianie obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych. Przewidziano również wymianę okien drewnianych na okna z PCV (16,97 m2), drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe (8,82 m2) oraz drzwi wewnętrznych. Do remontu jest także posadzka, na której docelowo planuje się ułożyć płytki terakota (87,38 m2) - w budynku hydroforni w Trzcińcu. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót (zał. nr 10,11, 12 i 13).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugchodel.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach