Przetargi.pl
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie

Gmina Śniadowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 176 146 , fax. 862 176 168
 • Data zamieszczenia: 2020-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śniadowo
  ul. Ostrołęcka 11
  18-411 Śniadowo, woj. podlaskie
  tel. 862 176 146, fax. 862 176 168
  REGON: 45066999600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie”. 1.1 Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych w wewnątrz obiektu, zgodnie z zakresem robót wynikającym z Projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB, Przedmiaru robót oraz zakup schodołazu kroczącego z krzesełkiem i betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka. 1.2 Zakres robót budowlanych obejmuje pomieszczenia: Parter: 1) 0.01 Holl, 2) 0.02 Sala pamięci, 3) 0.03 Korytarz, 4) 0.04 Pracownia foto, 5) 0.05a Łazienka główna, 6) 0.05b Łazienka dla osób niepełnosprawnych, Piętro: 7) 1.01 Holl + klatka schodowa, 8) 1.02 Biuro, 9) 1.03 Korytarz, 10) 1.04 Wystawa, 11) 1.05 Pomieszczenie socjalne, 12) 1.06 Sala wielofunkcyjna, 13) 1.07 Scena, 14) Roboty sanitarne, 15) Roboty elektryczne. 1.3 Wyposażenie obiektu w schodołaz kroczący z krzesłem, 1.4 Zakup betonowego stołu z dwoma ławkami do gry w szachy i chińczyka. 2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z Projektem budowlanym, STWiORB i Przedmiarem robót, który jest dokumentem pomocniczym oraz w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym poprzez zakup schodołazu i wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych. 3. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Projekt budowlany, STWiORB i Przedmiar robót. 4. Przyjmuje się, że: 1) przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót, 2) jeśli wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był w stanie przewidzieć powinien o tym fakcie, niezwłocznie, na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 5. Materiały, rozwiązania równoważne 1) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założone w niniejszej SIWZ. 2) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 1 - 3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej jest mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach