Przetargi.pl
Remont elewacji od ulicy Garbary i Estkowskiego - strona zewnętrzna oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 przy ul. Garbary 82 w Poznaniu - I etap

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I ogłasza przetarg

 • Adres: 61-758 Poznań, ul. Garbary 82
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8522800 , fax. 061 8522800
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I
  ul. Garbary 82 82
  61-758 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8522800, fax. 061 8522800
  REGON: 00024104000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji od ulicy Garbary i Estkowskiego - strona zewnętrzna oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 przy ul. Garbary 82 w Poznaniu - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji od ulicy Garbary i Estkowskiego - strona zewnętrzna oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 przy ul. Garbary 82 w Poznaniu - I etap w zgodnie z zakresem robót określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji. Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - projekt wykonawczy remontu elewacji - w zakresie opisanym przedmiarem robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontu elewacji - w zakresie opisanym przedmiarem robót ; - przedmiar robót remont elewacji - projekt wykonawczy wymiany stolarki - w zakresie opisanym przedmiarem robót - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac wymiany stolarki - w zakresie opisanym przedmiarem robót ; - pozwolenie nr 492/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane min. 5 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Warunki realizacji robót budowlanych: a) Miejsca gdzie wykonywane będą roboty będące przedmiotem zamówienia, muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby oddzielały miejsce robót od pozostałej części budynku b) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie (od 1 września 2016 r. w trakcie roku szkolnego). W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót. d) Wymiana stolarki i remont elewacji będzie wykonywana według harmonogramu wykonanego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego według wytycznych Zamawiającego, z uwzględnieniem, że roboty mogą być tylko wykonywane w dni robocze z zachowaniem warunków bezpiecznych tj. nieprowadzenie prac pod czas godzin lekcyjnych (zachowanie ciszy podczas lekcji na obiekcie). e) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. Wytyczne: Wymiana stolarki obejmuj tylko okna oznaczone na rysunku jako 3d i w zakresie opisanym przedmiarem robót. Remont elewacji w I etapie dotyczy: elewacji zachodniej od ulicy Garbary, elewacja północna 2 i elewacja zewnętrzna północna 1 od ulicy Estkowskiego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy PKO BP 06 1020 4027 0000 1202 1264 0779, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane, w sekretariacie Zamawiającego w godzinach od 900 do 1400 przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego. 4. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach