Przetargi.pl
Remont elewacji i dachu w DS OŁÓWEK usytuowanym przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji i dachu w DS OŁÓWEK usytuowanym przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i dachu w DS OŁÓWEK usytuowanym przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu. Uwaga! Prace będą wykonywane w budynku czynnym 24h/dobę. Koszt montażu rusztowań należy ująć jako roboty pomocnicze w kosztach robót podstawowych. 1.1. Zadanie obejmuje niżej wymienione roboty: 1.1.1. Wymiana obróbek blacharskich stropodachu: a) Demontaż instalacji odgromowej, b) Demontaż obróbek blacharskich ścian attykowych na dachu, c) Wymiana instalacji odgromowej, d) Wykonanie obróbek blacharskich, 1.1.2. Remont podniebienia płyt balkonowych i posadzek loggi: a) Czyszczenie powierzchni betonu, b) Przygotowanie podłoża - kucie ręczne powierzchni poziomych i pionowych na głębokość ok. 1 cm, wykucie ręczne odkrytych i skorodowanych prętów zbrojeniowych, ręczne oczyszczenie stali zbrojeniowej z korozji, zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej, c) Reprofilacja podłoża – wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej, ręczne wypełnienie ubytków, profilowanie naroży żelbetowych, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu, zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu, d) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, e) Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji, f) Naprawa pęknięć posadzki loggi z lastryko, 1.1.3. Remont ścian szczytowych: a) Odbicie tynków zewnętrznych, b) Oczyszczenie powierzchni murów, c) Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych i podkładów pod tynki, d) Malowanie elewacji farbą silikonową, 1.1.4. Wymiana obróbek blacharskich stolarki okiennej: a) demontaż obróbek blacharskich stolarki okiennej na ostatniej kondygnacji, b) dopasowanie skrzydeł okiennych i drzwiowych zewnętrznych, balkonowych, zespolonych z uzupełnieniem piankowania, c) Wykonanie obróbek blacharskich. UWAGA: Roboty pomocnicze/tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robót, Wykonawca jest zobowiązany skalkulować (ująć) w wartościach robót podstawowych. Ponadto: 1. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych naprawi wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie prac, które nie były przewidziane do remontu, a uległy zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trakcie remontu przez jego pracowników, 2. Usunięcie i wywóz gruzu oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z ich utylizacją oraz opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 3. Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie wszelkie szkody i awarie spowodowane przez niego w trakcie realizacji robót. 4. W chwili obecnej teren budowy jest zabezpieczony. Istnieje możliwość odpłatnego przejęcia, przez Wykonawcę, zabezpieczenia terenu. W tym celu należy kontaktować się pod nr tel. 501 065 159. 5. W trakcie robót remontowych, objętych przedmiotem zamówienia, będą realizowane inne roboty remontowe. Wiąże się to z obecnością większej liczby firm wykonawczych na terenie obiektu. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę w DS „Ołówek”, celem dokonania oceny potrzeb dla realizacji zamówienia. Osobą do kontaktu jest Kierownik obiektu Pani Marzena Szlosek-Starzak, tel. 71 328 32 12. 1.2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Opracowanie do zgłoszenia robót – załącznik nr 8 do SIWZ; b) Projekt wykonawczy – załącznik nr 9 do SIWZ c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z aneksem (STWiORB) – załącznik nr 10 do SIWZ; d) Przedmiar robót: - załącznik nr 11 do SIWZ; e) Wzór umowy z załącznikami: Kartą Gwarancyjną - Załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Santander Bank Polska S.A. we Wrocławiu 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 z dopiskiem: wadium, nr postępowania: BZP.2412.10.2019.BO 5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty. 6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. nr 108, I piętro, okienko nr 1) do terminu składania ofert. Kopię zaleca się dołączyć do oferty. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału; 2) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru robót - w formie oryginału; 3) Aktualne Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, wymienione w rozdz. VI pkt 1-3 tj., Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ – w formie oryginału; 4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału; 5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik. 6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ jeśli dotyczy) – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w sekcji III. 4 i III.5. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach