Przetargi.pl
Remont elewacji frontowej oraz klatki schodowej w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Reja 7 w Zielonej Górze.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 322-91-04, , fax. 68 322-91-84
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322-91-04, , fax. 68 322-91-84
  REGON: 368268097
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji frontowej oraz klatki schodowej w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Reja 7 w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej oraz remont klatki schodowej w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Reja 7 w Zielonej Górze. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 265/2, w centralnej części miasta Zielonej Góry. Działka w kształcie wielokąta jest w całości zagospodarowana. W aktualnym stanie jest ona zabudowana kamienicą oraz dobudówką, w której znajdują się pomieszczenia mieszkalne oraz usługowe na parterze. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków nr 2684. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: - zadanie nr 1: remont elewacji frontowej - zadanie nr 2: remont klatki schodowej 2. Charakterystyka obiektu Ściany istniejące grubości 44 cm murowane. Płyty stropowe grubości 30 cm, ostatnia kondygnacja 58 cm. Elewacja frontowa reprezentacyjna zniszczona. Ściana frontowa posiada elementy sztukatorskie. Powierzchnia elewacji frontowej posiada znaczne ubytki i duży stopień skorodowania wszystkich opierzeń blaszanych na elementach detali architektonicznych. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe zniszczone w 40 %. Powierzchnia więźby dachowej w większości zachowana w stanie dobrym, miejscami w skutek nieszczelności pokrycia dachowego, rozpoczęty proces butwienia elementów konstrukcyjnych. Trzony kominowe wychodzące ponad połać dachową posiadają liczne ślady skorodowania. Wnętrze obiektu, tj. klatka schodowa i korytarz są stale użytkowane, zachowały pierwotny układ przestrzenny. Klatka schodowa zachowała pierwotny układ przestrzenny. W partii parteru zachowana w stanie dobrym oryginalna posadzka ceramiczna, posiadająca niewielkie ubytki. Stolarka drzwiowa wejścia do piwnic zachowana w stanie oryginalnym, nie posiada znacznym ubytków. Ściany klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach zachowane w oryginalnym stylu, opracowane plastycznie, pokryte warstwą farby olejnej. Drewniane podesty klatki schodowej posiadają liczne ubytki, wtórnie przykryte warstwą linoleum. 3. Planowany zakres robót - ogólnie: Planowana inwestycja przewiduje remont elewacji frontowej, remont klatki schodowej, zespół elementów wystroju i detali architektonicznych znajdujących się na elewacjach i we wnętrzach zabytkowego obiektu mieszkalnego przy ul. Reja 7 w Zielonej Górze. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia (dotyczy zadania nr 1 oraz nr 2) polegające na: wykonywaniu robót tynkarskich, robót malarskich, robót stolarskich, robót konserwatorskich i renowacyjnych. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu: • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3)Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert), 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na zdolności, których się powołuje (o których mowa w pkt. 12.5. SIWZ): a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 12.1.2) SIWZ (załącznik nr 2), aktualne na dzień składania oferty oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.3.3) - 12.3.5) SIWZ, 6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.2. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 12.1.2) SIWZ (załącznik nr 2), informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12.3.3) - 12.3.5) SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach