Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Rydzkowskiego przy ul. 31 Stycznia 21 w Chojnicach

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3971800 , fax. 052 3972194
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3971800, fax. 052 3972194
  REGON: 00052345900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Rydzkowskiego przy ul. 31 Stycznia 21 w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą stolarki okiennej , drzwiowej i metaloplastyka budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 31 Stycznia w Chojnicach zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, technologią,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11,000 tys. zł przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest spełnić następujące warunki: 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj. a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie ) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; f. udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat od dnia odbioru robót
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy, oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Za aktualny odpis lub zaświadczenie należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem, w terminie jak powyżej (z treści pieczęci lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym). 3. w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia w ofercie: a. W celu potwierdzenia, że posiada aktualne ubezpieczenie Wykonawca musi dołączyć do oferty polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; b. W celu potwierdzenia okresu gwarancyjnego złoży oświadczenie na formularzu oferty. 4. Wykonawca dołączy wykaz wykonanych robót budowlanych (w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. Nie spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale IV bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastochojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach