Przetargi.pl
Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Pruszcz Gdański.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3214817 , fax. 058 3214810
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3214817, fax. 058 3214810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Pruszcz Gdański.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych dla KPP Pruszcz Gdański 366000 zł brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637124007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Spełniają wymagania art. 22 i 24 uPzp , - Wykonawca ubiegający się o świadczenie usług musi posiadać: 1. Parking zlokalizowany na terenie miasta Pruszcz Gdański lub okolic. Zamawiający dopuszcza możliwość na dzień składania ofert złożenie umów przedwstępnych na planowane lokalizacje z okresem obowiązywania umów podstawowych na okres trzech lat . 2. Plac przeznaczony do parkowania pojazdów o powierzchni utwardzonej ( np. żwir, szlaka) . 3. Plac musi być ogrodzony, oświetlony i dozorowany całodobowo. 4. Możliwości w zakresie prowadzenia badań technicznych przez biegłego ( zamknięte suche pomieszczenie garażowe, oświetlone, ogrzewane na czas wykonywania badań, z podnośnikiem do podnoszenia całego pojazdu lub z kanałem). 5. Powierzchnię zadaszoną, magazynową do przechowywania zespołów i podzespołów samochodowych zabezpieczonych do celów procesowych. 6. Specjalistyczny sprzęt do świadczenia usług holowania i parkowania: - możliwość transportowania motocykli oraz pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, - możliwość transportowania pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t oraz autobusów, Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę umów przedwstępnych na wynajem ww. sprzętu . - Wykonawca, który złożył oświadczenie i dokumenty spełnia powyższe warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, B. oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych C. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu D. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, E. opis parkingu i sprzętu F. druk ofertowy wraz z oświadczeniem o podwykonawcach Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach