Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 67100 Nowa Sól, ul. Szkolna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 875 404 , fax. 683 875 404
 • Data zamieszczenia: 2018-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
  ul. Szkolna 1
  67100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 683 875 404, fax. 683 875 404
  REGON: 97045271600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej i ul. Dąbrowskiego, na działce o nr ewid. 352/3 w obrębie 0003. 2. Budynek szkoły został wybudowany około 1848 r. Budynek wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Budynek składa się z dwóch przylegających do siebie części: północnej (starszej) z wykończeniem z cegły klinkierowej oraz południowej (nowszej) wykończonej tynkiem. Parametry techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy: 356 m2, - ilość kondygnacji: 2+poddasze użytkowe, - długość budynku od ul. Parafialnej: 68,80 m, - długość budynku od ul. Dąbrowskiego: 14,40 m, - długość budynku od podwórza szkolnego: 69,05 m, - wysokość budynku: 14,50 m, - wysokość od poziomu terenu do gzymsu: 8,20 m. 3. Zakres robót obejmuje: - oczyszczenie elewacji z cegły klinkierowej ca.630 m2; - uzupełnienie detali architektonicznych i płaszczyzn ceglanych; - wykonanie docieplenia elewacji tynkowanej we fragmentach tj. wykonanie ryzalitu na całej wysokości elewacji przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz ryzalitu zlokalizowanego w elewacji od strony ul. Parafialnej przy oknach klatki schodowej ca.73 m2 , - wprowadzenie nowych tynków na budynku; - wykonanie kolorystyki elewacji budynku ca. 1058 m2; - wymianie i uzupełnieniu rur spustowych, rynien i opierzeń; - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych; - uszczelnienie budynku w strefie przyziemia po zewnętrznym obrysie; - utwardzenie terenu wokół budynku w miejscach, w których budynek nie posiada opaski; - zmiany nachylenia istniejących płaszczyzn chodników, tak aby zapewnić odprowadzenie wody opadowej ze ścian budynku na chodnik, a nie na ściany fundamentowe; - naprawę czap kominowych, - renowację bramy wejściowej, - założenie płytek gresowych na przedprożu i schodach w wejściu głównym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą – nie dotyczy wniesienia wadium w pieniądzu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zamawiający nie określa warunku w ww.zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe o udzielenie zamówienia. 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – nie dotyczy wniesienia wadium w pieniądzu, 4. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych; Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach