Przetargi.pl
Remont elewacji budynku przy ul. Kupieckiej 25 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 322-91-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322-91-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 368268097
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku przy ul. Kupieckiej 25 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont i kolorystyka elewacji budynku położonego w Zielonej Górze na działce nr 200/4 przy ul. Kupieckiej nr 25. Prace remontowe dot. budynku obejmują: a) remont i kolorystyka elewacji b) remont stolarki c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów od strony dz. 200/5 Budynek o konstrukcji tradycyjnej – ściany murowane z cegły ceramicznej tynkowane, dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek narożnikowy w zabudowie zwartej. Zakres prac remontowych na elewacji nie będzie miał wpływu na elementy konstrukcyjne budynku. Wykonane będą prace konserwatorskie związane z renowacją detali sztukatorskich. 2. Gabaryty budynku: 1) Długość budynku: elewacja frontowa - L = 18,48m, 2) Wysokość budynku do gzymsu : - H = 10,40m, 3) Kubatura - V = 4950,00m3 3. Zakres prac i kolejność realizacji: 1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze - demontaż reklam, rur spustowych, wsporników, anten i innych elementów 2. Skucie tynku nakrapianego z elewacji i elementów detali architektonicznych ( 100 % ) 3. Usunięcie zniszczonych tynków zachowanych pod warstwą nakrapianą 4. Naprawa spękań , naprawa i uzupełnienie tynków 5. Uporządkowanie kabli przebiegających po elewacji 6. Prace konserwatorskie związane z naprawą detali architektonicznych 7. Prace związane z renowacją stolarki 8. Przygotowanie tynków i detali pod malowanie, 9. Naprawa, czyszczenie i malowanie krat, drzwiczek przyłączy 10. Montaż obróbek blacharskich, parapetów, zdemontowanych elementów, montaż nowych kratek wentylacyjnych, zdemontowanych reklam, tablic informacyjnych, anten, prace wykończeniowe. 11. Montaż rynien i rur spustowych 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ((t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia polegające na bezpośrednim wykonywaniu remontu elewacji, robót blacharskich, ciesielskich i renowacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 17.1.12)). 6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł (dwieście tysięcy). W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia zachowując wszelkie inne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi. 7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 3 lat i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 26.2. SIWZ. 8. Zamawiający informuje, iż dołączony przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą do ustalenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony kosztorys pomocniczy remontu elewacji. Kosztorys będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania tej części zamówienia. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. 9. Płatności częściowe: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ. 10. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45443000-4 Roboty elewacyjne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 45453100-8 Roboty renowacyjne 45421132-8 Instalowanie okien 45410000-4 Tynkowanie 45453000-7 Roboty konserwatorskie 45442100-8 Roboty malarskie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12. 1.2) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach