Przetargi.pl
Remont elewacji budynków przy ul. Głębokiej nr 1 i 3 w Cieszynie.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8523743 , fax. 033 8522560
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
  ul. Liburnia 2a 2a
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 8523743, fax. 033 8522560
  REGON: 24040417700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.cieszyn.bip-gov.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynków przy ul. Głębokiej nr 1 i 3 w Cieszynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem elewacji budynków przy ul. Głębokiej nr 1 i 3 w Cieszynie. Zakres prac dla każdego budynku obejmuje w szczególności: - odbicie tynków ścian, ościeży i wykonanie nowych w części renowacyjnych, - czyszczenie, naprawa elementów detali architektonicznych, gzymsów, listew dekoracyjnych, itp. - odtworzenie elementów detali architektonicznych, gzymsów, listew dekoracyjnych, itp. - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian metodą iniekcji ciśnieniowej, - wykonanie cokołu kamiennego z piaskowca i progu kamiennego granitowego, - wymiana stolarki okiennej na okna drewniane typu EURO z nawiewnikami ciśnieniowymi, wymiana okienek strychowych, remont drzwi wejściowych, - wymiana obróbek blacharskich gzymsów, murów ogniowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp., - gruntowanie i malowanie elewacji farbami silikonowymi, - demontaż starych i wykonanie nowych gablot na elewacji frontowej (Głęboka 1 ), - montaż systemu do ochrony elementów przed gołębiami, - inne prace wg dokumentacji projektowej (i uzgodnień z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji prac), przedmiaru robót, Założeń wyjściowych do kosztorysowania (załączone do SIWZ), prace i czynności wynikające z norm i przepisów szczegółowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbm.cieszyn.bip-gov.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach