Przetargi.pl
Remont drogi wojewódzkiej nr 308 N. Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo na odcinku Kopaszewo – Jerka od km 63+500 do km 64+250

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 61623 Poznań, ul. Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 826 53 92, , fax. 61 826 53 92; 61 852 01 31
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Wilczak 51
  61623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 826 53 92, , fax. 61 826 53 92; 61 852 01 31
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi wojewódzkiej nr 308 N. Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo na odcinku Kopaszewo – Jerka od km 63+500 do km 64+250
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi wojewódzkiej nr 308 N. Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo na odcinku Kopaszewo – Jerka od km 63+500 do km 64+250
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach