Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin odc. w m. Ostałów

Powiat Szydłowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 171 008, , fax. 486 171 061
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Szydłowiecki
  pl. M. Konopnickiej 7
  26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie
  tel. 486 171 008, , fax. 486 171 061
  REGON: 67022285900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin odc. w m. Ostałów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin odc. w m. Ostałów 2.2 Zamówienie obejmuje następujące roboty: a) remont krawędzi jezdni z podbudową na poszerzeniu b) nakładka bitumiczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.16. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach