Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 3479D w miejscowości Uniemyśl (UNIEMYŚL I i II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych)

Powiat Kamiennogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. W. Broniewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 50 100 , fax. 075 64 50 111
 • Data zamieszczenia: 2020-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamiennogórski
  ul. W. Broniewskiego 15
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 50 100, fax. 075 64 50 111
  REGON: 23082130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kamienna-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 3479D w miejscowości Uniemyśl (UNIEMYŚL I i II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy remontu drogi powiatowej nr 3479D w miejscowości Uniemyśl w kilometrażu 0+000 ÷ 0+675 oraz 0+775 ÷1+265 (UNIEMYŚL I i II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych). Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II i III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach