Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa od km 0+000 do km 4+700

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Podgórzyn 62a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523020668
 • Data zamieszczenia: 2023-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
  Podgórzyn 62a
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523020668
  REGON: 092366502
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.powiatzninski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa od km 0+000 do km 4+700
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 0+000 do km 4+700”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Rodzaj robót:- frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach dróg bocznych i na początku oraz końcu remontowanego odcinka,- frezowanie pni po wyciętych drzewach na głębokość poniżej 10 cm od poziomu nawierzchni drogi,- frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 6 cm przy krawędzi jezdni w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W o śr. gr. 5 cm z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania,- mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdnia główna włączenia pod warstwę wyrównawczą,- skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 0,5 km/m2,- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o śr. gr. 5 cm z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania KR 3-4,- ustawienie barier sprężystych N2W3 (wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi wliczonymi w łączną długość i 4 zakończeniami), - odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy. W kosztorysie ofertowym został podany dokładny zakres robót objęty zadaniem.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiORB), a więc w dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Wykonanie robót budowlanych:a)realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z: STWiOR, SIWZ, kosztorysem ofertowym oraz projektem umowy. W sprawach nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez wad, zostaną zakończone wszystkie prace wchodzące w przedmiot zamówienia;b)Wykonawca zapewni dostawę na budowę i wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej w terminach i ilościach zawartych w harmonogramie robót;c)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu wcześniejszym dokumenty w dniu zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót,d)Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki lub wytworzonych odpadów dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów lub odpadów,e)Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i stosowania go przy realizacji zadania,f)Zamawiający będzie kontrolować ilości wbudowanej masy bitumicznej podczas układania warstwy ścieralnej i wyrównawczej poprzez sprawdzanie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ) na terenie budowy. g)Zamawiający wymaga, by wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego, dysponował odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. XXI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art.113 Pzp):zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art.114 Pzp): zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115 Pzp):zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;d)zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 Pzp):DOŚWIADCZENIE ZAWODOWEZamawiającywymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzy odrębne roboty budowlane dotyczące: budowy, rozbudowy,przebudowy, remontu lub modernizacji dróg gdzie w zakres zadania wchodziło ułożenie minimum 5.000,00 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego bądź mieszanki grysowo – mastyksowej SMA, warstwy wiążącej lub ścieralnej oraz załączyli dowody potwierdzające, że roboty te zostaływykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dowodów, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dowodami są: poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzeczktórego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu wcześniejszym.POTENCJAŁ TECHNICZNY Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niżej wymienionympotencjałem technicznym:• frezarką do nawierzchni – 1 szt.• skrapiarką do emulsji - 1 szt.,•układarką gąsienicową do nawierzchni asfaltowych z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy - 1 szt.,• walec drogowy odpowiedni dla zagęszczenia betonu asfaltowego - 2szt.DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie minimum 2 lat na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021, poz. 1646.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach