Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Święck Nowiny

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 757 481 , fax. 862 757 480
 • Data zamieszczenia: 2021-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 1 Maja 8
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 757 481, fax. 862 757 480
  REGON: 45067260400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Święck Nowiny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej Nr 2075B Wólka Mała – Wiśniówek – Michałki w lok. 0+000 – 2+800,00,gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie. Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowej na odcinku w lok. 0+000 – 2+800,00 i obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: - wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 - odnowa oznakowania pionowego, - remont (przebudowę) przepustów pod koroną drogi i na zjazdach gospodarczych, - wykonanie renowacji rowów przydrożnych, - wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 cm na zjazdach na drogi gminne, - wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach gospodarczych. Planuje się wykonanie drogi o n/w parametrach technicznych: - droga powiatowa, - klasa – L, - prędkość projektowa – 50 km/h, - kategoria ruchu –KR-2, - szerokość jezdni – 5,50 m - szerokość poboczy utwardzonych – 1,50 m - szerokość poboczy gruntowych – 2x1,00 m - szerokość zjazdów indywidualnych – 5,50 m,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach