Przetargi.pl
Remont drogi leśnej W Dąbrowę nr inw. 220/2120, I - etap, km 1+000-1+750

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-460 Józefów, ul. Leśna 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6878005 , fax. 084 6878280
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów
  ul. Leśna 46 46
  23-460 Józefów, woj. lubelskie
  tel. 084 6878005, fax. 084 6878280
  REGON: 95001498900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_jozefow/zamówienia _publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi leśnej W Dąbrowę nr inw. 220/2120, I - etap, km 1+000-1+750
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi leśnej W Dąbrowę nr inw. 220/2120, I - etap, km 1+000-1+750, poprzez uzupełnienie w korycie nawierzchni drogi kruszywem łamanym ? 0-63mm, o grubości w-wy 15cm (20cm na zjeździe). W zakres robót wchodzą następujące elementy: - karczowanie pni; 10szt, - remont przepustów pod zjazdami, zakończenie kołnierzowe - 7,2m, - oczyszczenie przepustów ? 50cm i 60cm: 24,5m, - oczyszczenie rowów wykonane koparkami: 306m3, - profilowanie i zagęszczenie z korygowaniem istniejącej nawierzchni: 2523m2, - remont nawierzchni kruszywem łamanym: 2523m2, - mechaniczne profilowane ze ścinką poboczy, uzupełnienie poboczy gruntem: 450m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007r., nr 42, poz. 275, z 2008r., nr 116, poz. 730 i 732, nr 227 poz. 1505 oraz z 2010r., nr 96, poz. 620 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. 0/Biłgoraj, Nr 44 1020 5385 0000 9802 0027 8663 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium - Remont drogi leśnej W Dąbrowę. 4. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy w oryginale złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 6 (kasa) w siedzibie Zamawiającego, lub załączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunek Zamawiającego. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający także zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_jozefow/zamówienia _publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach