Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki

Gmina Magnuszew ogłasza przetarg

 • Adres: 26-910 Magnuszew, ul. Saperów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 217 105 , fax. 486 217 025
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Magnuszew
  ul. Saperów 24
  26-910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  tel. 486 217 105, fax. 486 217 025
  REGON: 67022383000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki na długości 664 mb, szerokość 5m o nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe. Przedmiotem zamówienia jest też wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z załączonymi projektami i przedmiarami robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy 29.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank BS Piaseczno 06 8002 0004 0100 2033 2001 0008 z dopiskiem: Remont drogi gminnej nr 170608W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 736 do wsi Kurki. Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do składanej oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (wpływ na konto zamawiającego). 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia oraz wskazania ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), 3) kwotę gwarancji(poręczenia), 4) termin ważności gwarancji(poręczenia), 5) zobowiąże gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że : a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dopuszcza się zamiennie zapis odwołujący się do przypadków wskazanych w ustawie pzp (art. 46 ust 4a i art. 46 ust 5 ustawy pzp). 7. Okoliczności i zasady zwrotu i zatrzymanie /ponowne wniesienie wadium określa art.46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w spos6b nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach