Przetargi.pl
Dostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputera multimedialnego

Służba Ochrony Państwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-463 Warszawa, Podchorążych
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 606 54 04 , fax. 22 606 54 08
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służba Ochrony Państwa
  Podchorążych 38
  00-463 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 606 54 04, fax. 22 606 54 08
  REGON: 36938313300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sop.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputera multimedialnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputera multimedialnego o wymaganiach określonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach