Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska - Bolesławice.

Gmina Jaworzyna Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 588 230 , fax. 748 588 253
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaworzyna Śląska
  ul. Wolności 9
  58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 748 588 230, fax. 748 588 253
  REGON: 88423652030000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jaworzyna.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska - Bolesławice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące remontu drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska – Bolesławice (działki nr 528/2 obręb Jaworzyna Śląska oraz nr 348, nr 323 obręb Bolesławice). Łączna długość remontowanej drogi to 1951,05 m. Istniejące zagospodarowanie terenu. Działki objęte opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z MPZP stanowią: KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Występują liczne nierówności i wykruszenia nawierzchni oraz krawędzi drogi. W nawierzchni występują lokalne ubytki warstw ścieralnych odwodnienie odbywa się powierzchniowo do przydrożnych rowów w bardzo złym stanie. Parametry istniejącej drogi: - jezdnia bitumiczna w złym stanie technicznym o zmiennej szerokości jezdni 2,5 - 3,0 m na całym odcinku objętym opracowaniem - istniejące chodniki o nawierzchni z kostki betonowej po stornie lewej o szerokości ok. 1,5m na odcinku - 0+572,50 - 0+649,70, - pobocze gruntowe o nawierzchni gruntowej po obu stronach jezdni o szerokości ok. 1,0 m na odcinku: strona lewa (0+649,70 - 2+523,55) strona prawa (0+572,50 - 2+523,55) Odwodnienie istniejącej jezdni jest realizowane przez system kanalizacji deszczowej na odcinku 0+572,50 - 0+584,00 oraz przez system rowów przydrożnych dwu i jednostronnych o głębokości ok. 0,5m. W stanie istniejącym na obszarze objętym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istnieją następujące sieci: kanalizacja deszczowa (studnie rewizyjne, kolektory deszczowe), kanalizacja sanitarna - ogólnospławna (studnie rewizyjne, kolektory), sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków, sieć gazowa, sieć energoelektryczna, sieć teletechniczna. W ramach zamówienia planuje się wykonać roboty dotyczące: 1) roboty rozbiórkowe – drogowe (w tym roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, roboty ziemne, wywiezienie gruzu oraz opłata środowiskowa); 2) wykonanie podbudowy i nawierzchni (w tym mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 20 cm, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm) 3) wykonanie konstrukcji poboczy (w tym mechaniczne ścinanie poboczy, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, roboty ziemne, wywiezienie gruzu oraz opłata środowiskowa) 4) wykonanie robót naprawczo konserwacyjnych (w tym regulacja pionowa studzienek istniejącej infrastruktury) 5) wykonanie elementów ulic – krawężniki (w tym wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem, wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej) 6) roboty w zakresie kształtowania terenu ( w tym ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, humusowanie skarp z obsianiem) 7) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, b) organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, c) uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego, d) organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu będącym częścią Załącznika nr 4 do SIWZ, e) zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót f) wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu będącym częścią Załącznika nr 4 do SIWZ, g) pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego, h) organizację terenu prowadzenia robót budowlanych, i) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, j) protokolarnie przekazanie Zamawiającemu i odwiezienie, na miejsce przez niego wskazane, materiałów pozyskanych z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, a nadających się do ponownego wbudowania. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone przez Wykonawcę we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały nie nadające się do wykorzystania pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy, l) wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, m) wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją techniczną załączoną w niniejszym SIWZ (szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, pomocniczo w przedmiarach robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 10000zł wg SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ (oferent załącza do oferty) 1.2 Kosztorys ofertowy (na wezwanie zamawiającego ) 1.3 Dowód wniesienia wadium (oferent załącza do oferty) 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby – załącznik nr 9 do SIWZ (oferent załącza do oferty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach