Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 104138L w kierunku historycznego rynku w Hannie

Urząd Gminy Hanna ogłasza przetarg

 • Adres: 22-220 Hanna, Hanna 43B
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3798027 , fax. 083 3798003
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Hanna
  Hanna 43B 43B
  22-220 Hanna, woj. lubelskie
  tel. 083 3798027, fax. 083 3798003
  REGON: 00053252400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 104138L w kierunku historycznego rynku w Hannie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV- 45 23 32 52 0 Remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,3585 km (0,0450÷0,4035km) i szerokości 6,00 m oraz pow. 2151 m2. Remont polega na oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową całej powierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 3,61 tony, ułożenie warstwy ścieralnej 4cm z mieszanek mineralno-bitumicznych, oznaczenie poziome oraz pionowe znakami drogowymi. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót, mapie, przekroju poprzecznym (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST ( załącznik nr 3a do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Biała Podlaska O/Hanna, Nr 18 8025 0007 0260 1863 2000 0020 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Hanna, w kancelarii pok. Nr 2 lub dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina.hanna.sisco.info

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach