Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 002319T (Zdanowice - Cierno) na odcinku 323 mb

Gmina Nagłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3814567, 3814523 , fax. 041 3814567
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nagłowice
  ul. Mikołaja Reja 9 9
  28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3814567, 3814523, fax. 041 3814567
  REGON: 29101039800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naglowice.glt.pl , www.naglowice.asi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 002319T (Zdanowice - Cierno) na odcinku 323 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej Nr 002319T( Zdanowice - Cierno) na odcinku długości 323 mb i szerokości jezdni 4,5 mb, dz. nr 507 - pas drogi Zakres robót obejmuje: - plantowanie poboczy - profilowanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym średniej grubośc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i którzy zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy) Niezależnie od powyższego ogólnego warunku udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien spełnić także warunki w zakresie: - doświadczenia zawodowego - wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed Wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót drogowych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez Zamawiającego - potencjału kadrowego - dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie do zakresu przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane oraz posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, liczone od daty uzyskania uprawnień - udzielenia rękojmi oraz gwarancji jakości min. 36 miesięcy na zakres przedmiotu zamówienia. - wykonania siłami własnymi co najmniej 80 % zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. - wyrażenia zgody na terminy płatności faktur do 30 dni. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten ma stwierdzać stan prawny Wykonawcy, zakres jego działalności potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykaz wykonanych robót drogowych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazwy zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - tj kierownika budowy wraz z dokumentami stwierdzających, że osoba ta posiada stosowne uprawnienia budowlane, i jest członkiem Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 5. Oświadczenie (zawarte we wzorze oferty) o: - udzieleniu rękojmi oraz gwarancji jakości min. 36 miesięcy na zakres przedmiotu zamówienia. - wykonaniu siłami własnymi co najmniej 80 % zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. - wyrażeniu zgody na terminy płatności faktur do 30 dni.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naglowice.glt.pl , www.naglowice.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach