Przetargi.pl
REMONT DROGI GMINNEJ MYSZADŁA-PODŁĘŻE (odcinek II)

Gmina Jadów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 754 044 , fax. 256 754 384
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jadów
  ul. Jana Pawła II 17
  05-280 Jadów, woj. mazowieckie
  tel. 256 754 044, fax. 256 754 384
  REGON: 53642700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jadow.az.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI GMINNEJ MYSZADŁA-PODŁĘŻE (odcinek II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać remont drogi gminnej Myszadła – Podłęże w miejscowości Myszadła, gmina Jadów. Zakres Robót : odcinek nr od km 0+000 do km 0+780, od wysokości działki nr ewid. 448 do 575 obręb Myszadła, Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, - uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem niezwiązanym 0,31,5 destruktem asfaltowym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, - wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S KR 1-3 średniej grubości ok. 5cm o powierzchni ok. 2850m2, - uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/31,5, - wymianę istniejących dwóch przepustów pod koroną drogi w km 0+640 ( 2 x fi 60cm, L=9m ) oraz 0+685 ( 1 x fi 60cm, L=8m ) na przepusty z rur PE-HD, - wykonanie nowej konstrukcji na wysokości przepustów w technologii jak na poszerzeniach drogi. - odmulenie rowów wraz ze profilowaniem dna oraz skarp i wywiezieniem urobku - prace wykończeniowe, - oznakowanie pionowe (organizacja ruchu), - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2) Tabela elementów scalonych sporządzona wg układu przedmiaru robót. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 5) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach