Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowe do bulwarów

Gmina Uniejów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 063 2888192 , fax. 063 2888192
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uniejów
  ul. Błogosławionego Bogumiła 13 13
  99-210 Uniejów, woj. łódzkie
  tel. 063 2888192, fax. 063 2888192
  REGON: 31101957900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowe do bulwarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach inwestycji planuje się wykonanie konstrukcji drogi (roboty nie obejmują wykonania nawierzchni z kostki betonowej) na odcinku 62,26 m oraz około 50,0 m połączenia pieszegoz terenem nadrzecznym wraz z wymianą istniejącego oświetlenia (montaż nowych latarni wraz z kablami zasilającymi). 3.3 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacjach projektowych, oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą - próby zagęszczeń, protokoły pomiarów elektrycznych i inwentaryzację geodezyjną. 3.4 Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i jej załącznikach typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych tj. takich, w których Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie gorszych od podanych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. Teren realizacji zadania znajduje się w sąsiedztwie budowy hotelu - wszystkie roboty należy prowadzić w taki sposób aby nie kolidowały z robotami i dostawami do hotelu. 3.6 Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uniejow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach