Przetargi.pl
Dostawy artykułów mleczarskich

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8270600 , fax. 043 8270621
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Orzechowa 5 5
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8270600, fax. 043 8270621
  REGON: 00032008700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zk_sieradz@sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów mleczarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do Zakładu Karnego w Sieradzu następujących rodzajów artykułów mleczarskich: 1) Mleko spożywcze 2 %, 5 - 10 litrów, PN-A-86003/A1:1998, CPV 15511000-3 - 30000 l 2) Twarożek śmietankowy ziarnisty, kubek 100g - 200g, PN-91/A-86300, CPV 15542100-0 - 2000 kg 3) Ser typu Bieluch lub równoważny, kubek 100g - 200g, PN 91/A-86300, CPV 15542100-0 - 2000 kg 4) Ser żółty twardy, plastry, opakowanie 150g - 500g, PN-68/A-86230, CPV 15544000-3 - 600 kg 5) Śmietana 12 %, 1 - 5 litrów, PN-A-86050:2002, CPV 15512000-0 - 850 l 6) Ser twarogowy półtłusty kl. I, formowany-kostka 250 g, PN-91/A-86300, CPV 15542100-0 - 3500 kg 7) Ser topiony 100g, PN-66/A-86233, CPV 15545000-0 - 3500 kg 8) Ser topiony różne smaki, trójkątny 15g - 30g, pakowany po 8 szt. - zegar, PN-66/A-86233, CPV 15545000-0 - 400 kg 9) Jogurt naturalny bez cukru, 0 % tłuszczu, 100g - 150g, PN-A-86061:2002, CPV 15551310-1 - 800 kg 10) Serek homogenizowany waniliowy, 100g - 200g, PN-91/A-86300, CPV 15881000-7 - 600 kg 11) Serek homogenizowany owocowy, 100g - 200g, PN-91/A-86300, CPV 15881000-7 - 400 kg 12) Twarożek kubek kanapkowo - sernikowy, 150g - 250g, PN-91/A-86300, CPV 15542100-0 - 2000 kg 13) Ser biały typu włoskiego, 150g - 250g, PN-91/A-86300, CPV 15542200-1 - 1500 kg 14) Jogurt owocowy - pitny, 100g - 200g, PN-A86064, CPV 15551320-4 - 300 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach