Przetargi.pl
Remont dróg, wykonanie ścieżek i szlabanów, przeprowadzenie prac melioracyjnych oraz nasadzeń zieleni izolacyjnej na Półwyspie Popielniańskim

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 539 31 68 , fax. 89 539 31 47
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  ul. Tuwima 10
  10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 539 31 68, fax. 89 539 31 47
  REGON: 12893400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg, wykonanie ścieżek i szlabanów, przeprowadzenie prac melioracyjnych oraz nasadzeń zieleni izolacyjnej na Półwyspie Popielniańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegającej na: remoncie dróg, wykonaniu ścieżek i szlabanów, wykonaniu nasadzeń zieleni izolacyjnej, wykonaniu prac melioracyjnych i oczka wodnego, w ramach ochrony bioróżnorodności na Półwyspie Popielniańskim, na terenie Stacji Badawczej w Popielnie. Roboty budowlane dotyczą zadań wymienionych poniżej: Zadanie nr 1 - Remont dróg, wykonanie ścieżek i szlabanów. Zadanie nr 2 - Wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej. Zadanie nr 3 - Prace melioracyjne i oczko wodne. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zamówienie udzielane jest w częściach). Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres robót obejmuje: 1)Zadanie nr 1: Remont dróg , wykonanie ścieżek i szlabanów składające się z następujących etapów : Etap 1 – Nawierzchnia z trylinki do demontażu na gruncie inwestora Etap 2 – Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej na gruncie inwestora Etap 3 – Pomost /kładka dla turystów Etap 4 – Droga techniczna do zagród Etap 5 – Szlabany Etap 6 – Szlak turystyczny, dostosowanie: Podetap 1 – Szlak turystyczny 1 Podetap 2 – Szlak turystyczny 2 Podetap 3 - Szlak turystyczny 3 Etap 7 – Ścieżka zagrody/zieleń izolacyjna 2) Zadanie nr 2: Wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej składające się z następujących etapów: Etap 1 – Roboty porządkowo-przygotowawcze Etap2 – Prace agrotechniczne związane z uprawą Etap 3 – Sadzenie roślin Etap 4 – Pielęgnacja roślin 3)Zadanie nr 3: Prace melioracyjne i oczko wodne składające się z następujących etapów: Etap 1 – Udrożnienie istniejących rowów melioracyjnych wg PT Etap 2 – Prace melioracyjne na groblach Etap 3 – Oczko wodne Zakres robót zawiera przedmiar znajdujący się w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy tj. terenów objętych robotami budowlanymi na Półwyspie Popielańskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium, które wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 40000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium można wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – 12 1130 1189 0025 0145 9820 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr PN/K/RB/3/B-2”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2 ppkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp, przy czym: - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; - dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie; - dokumenty te zostaną złożone w oryginale. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; - innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli dotyczy) określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie postawiono w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach