Przetargi.pl
Remont dróg wewnętrznych – polnych o nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Grębocice

Gmina Grębocice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Głogowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 50 31 , fax. 768 315 077
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 50 31, fax. 768 315 077
  REGON: 39064760100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebocice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg wewnętrznych – polnych o nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Grębocice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gruntowych polegający na: wykorytowaniu istniejącego terenu, zagęszczeniu, ułożeniu warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu, wykonaniu warstwy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm oraz zagęszczeniu górnej warstwy miałem kamiennym. Zagęszczenie należy wykonać walcem. Tłuczeń kamienny powinien odpowiadać normie PN-EN 13424 +A1:2010 (uziarnienie mieszanki 0/31,5) Piasek zastosowany jako warstwa odsączająca musi odpowiadać PN-EN 12620+A1;2010 Wykonawca na własny koszt zagospodaruje ziemię z korytowania zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Maksymalna powierzchnia dróg do remontu – 4 200,00 m2. UWAGA Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstwy z tłucznia. Niedopuszczalne jest mieszanie poszczególnych frakcji tłucznia na drodze. Wszystkie materiały konieczne do wykonania zapewnia Wykonawca. Zakres prac będzie wyznaczony wg. zapotrzebowania z podziałem na poszczególne drogi. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawcy do naprawy drogi w zakresie mniejszym niż 100,00 m2. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli i odbioru poszczególnych elementów wykonywania drogi (koryta, warstwy odsączającej i warstwy tłuczniowej). Zamawiający będzie sukcesywnie wyznaczał poszczególne drogi do naprawy ,część dróg wymaga natychmiastowej naprawy a pozostałe drogi będą sukcesywnie wskazywane przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony dokument zamówienia (wg załączonego wzoru nr 1 ), b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach