Przetargi.pl
Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Gmina Rogowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-515 Rogowo, Rogowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 801 622 , fax. 542 802 832
 • Data zamieszczenia: 2021-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogowo
  Rogowo 51
  87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 801 622, fax. 542 802 832
  REGON: 910866732
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Remoncie dróg gruntowych realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku 3.4. Szczegółowy opis zamówienia: 1) Przeprowadzenie remontu (dokonanie ulepszenia) nawierzchni dróg gruntowych poprzez wzmocnienie nawierzchni gruzem betonowym. 2) Zadanie realizowane będzie w ramach wyodrębnionego dla poszczególnych sołectw Funduszu Sołeckiego, w granicach środków przewidzianych na ten cel w tym Funduszu. 3) Zadanie realizowane będzie na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg położonych w obrębie sołectw Gminy Rogowo (w chwili obecnej przewiduje się wykonanie robót na terenie 17 sołectw). 4) Przewidywana szerokość drogi poddawana ulepszeniu: 3,5 m. 5) Przewidywana długość (powierzchnia) wszystkich odcinków przewidzianych do remontu: 2155 mb (7542,50 m2). Przewidywana średnia długość (powierzchnia) odcinków poddanych remontowi w obrębie jednego sołectwa: 126,76 mb (443,68 m2). 6) Dokładna długość (powierzchnia) poddawanych remontowi odcinków dróg zostanie ustalona po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i ustaleniu kosztów remontu biorąc pod uwagę dostępne środki w ramach Funduszu Sołeckiego. 7) Przewidywana całkowita wartość zamówienia (ilość środków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębniona na działania związane z przeprowadzeniem remontu dróg): 244.148,48 zł brutto, co przy uwzględnieniu 23% podatku VAT daje kwotę 198.494,70 zł netto. 8) Na potrzeby przeprowadzanych remontów dróg Zamawiający przekaże Wykonawcy własny materiał w postaci gruzu betonowego w ilości ok. 504 Mg (ok. 315 m3 przy uwzględnieniu średniego ciężaru 1 m3 = 1,6 Mg). Materiał ten Wykonawca zobowiązany jest załadować, przetransportować i rozładować na własny koszt z miejsca jego magazynowania, tj. z placu magazynowo-manewrowego w Rogowie, na miejsce prowadzenia robót. 9) Pozostały materiał Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i dostarczyć na miejsce prowadzonych robót we własnym zakresie i na własny koszt. 10) Przewidywany profil konstrukcyjny dokonywanego wzmocnienia nawierzchni gruntowych: a) Dla dróg o niestabilnym podłożu (podłoże gliniaste, z piasków gliniastych): - warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu - warstwa odcinająca z piasku o grubości 7 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu b) Dla dróg o stabilnym podłożu (podłoże piaszczyste): - warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu 11) Wymagania dla gruzu betonowego dostarczanego przez Wykonawcę: - gruz frakcji fi 0-63,5 mm - gruz pozbawiony zanieczyszczeń typu szkło, metale, ceramika i innych podobny materiałów o ostrych krawędziach, mogących niszczyć i przebijać ogumienie pojazdów i innych zanieczyszczeń typu np. drewno - gruz niezawierający materiałów typu cegła, beton komórkowy, materiałów z gipsu itp., - gruz nie może zawierać żużla i popiołów. 12) Przewidywana powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu biorąc pod uwagę poszczególne profile i źródło dostarczanego materiału, czyli w poszczególnych asortymentach robót: a) powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu dla profilu: warstwa odcinająca z piasku o grubości 7 cm i warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm (materiał dostarczany przez Wykonawcę): 1750 m2 (500 mb) b) powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu dla profilu: warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm (materiał przekazany przez Zamawiającego ok. 504 Mg): 2100 m2 (600 mb) c) powierzchnia (długość) odcinków przewidzianych do remontu dla profilu: warstwa gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm (materiał dostarczany przez Wykonawcę): 3692,5 m2 (1055 mb) 13) Zamawiający zastrzega, że przewidywalna powierzchnia (długość) odcinków w poszczególnych asortymentach robót może ulec zmianie, po uwzględnieniu warunków terenowych i dostępnych środków w ramach Funduszu Sołeckiego. 3.5. Szczegółowy zakres robót: 1) Dostarczenie materiału na miejsce prowadzenia robót 2) Wykonanie na wskazanych odcinkach dróg na szerokości przynajmniej 3,5 m koryta do głębokości, w zależności od profilu, 22 cm, 3) Przemieszczanie urobków z wbudowaniem, w zależności od potrzeb w nasypy i pobocza w miejscu remontowanego odcinka 4) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 5) Wykonanie, w zależności od potrzeb, na wskazanych przez odcinkach dróg, podsypki odcinającej z piasku o gr. 7 cm na całej szerokości koryta drogi wraz z profilowaniem 6) Wykonanie, zagęszczenie, uwałowanie i zaklinowanie warstwy z gruzu betonowego frakcji fi 0-63,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu i uwałowaniu. 3.6. Oferta musi obejmować również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia takie jak np. związane z: 1) przygotowanie i urządzenie terenu budowy, 2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 3) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania, 4) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu, 6) zapewnienie dojazdu do nieruchomości w rejonie prowadzenia robót, 7) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robót obiektów i ich części bądź urządzeń, 8) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 9) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 3.7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach