Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.

Gmina Popielów ogłasza przetarg

 • Adres: 46-090 Popielów, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Popielów
  Opolska 13
  46-090 Popielów, woj. opolskie
  tel. -
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym: 1) oświadczenia, o których mowa w punkcie 6.1. (Załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału) – Załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 4) kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar robót), 5) dokumenty rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach